8. District Batagram
DISTT BATAGRAM - PHASE-1 (RECRUITMENT-2021)

 

Ser

Regn No

Name

F/Name

1.      

59026

M. Quresh

M. Zahir

2.      

59159

M. Irfan

Abdul Aziz

3.      

59086

Syed M.Uzair Shah

S. Abdul Shakoor Shah

4.      

59105

Atiq Shah

GulShehzada

5.      

59143

M. Yousaf

Abdul Khanan

6.      

59071

Zeeshan Ali Shah

SayedTawab Shah

7.      

59020

S. IhsanUllah Shah

Abdul Tawab Syed

8.      

59029

M. Jehanzeb

Habib Ur Rehman

9.      

59042

WaseemSajad

Jan Muhammad

10.   

59149

M. Khalid

M. Hazir

11.   

59044

Jan Muhammad

WaliUllah

12.   

59098

Imtiaz

Zowan Jan