KOHISTANI TRIBE REPORTING PERIOD 30 MAY TO 2 JUN 2018
Regn No

Name

F/Name

13042

Jan Sher

Alamgir

13004

Imran Khan

Bakhsham Dad

13020

Gul Zaib

Mumtaz

13025

Sajjad Qursehi

Sher Wali

13033

Mubarak Shah

Khodoor

13019

Akram Ullah

Yaqoob Khan

13007

Majid Ali

Baidad Shah

13005

Naim Zada

Bahdar Khan

13052

M Haroon

Hazrat Rehman

13001

Qiyas khan

Mumtaz Khan

13039

Shujat Shah

Reda Ali Shah

13053

Zahkir Shah

Ghajlo

13043

Mansoor Alam

Hukam Khan

13011

Fazal Rabi

Sultan Room

13026

Ali Sher

Gul Sher

13028

Akram Ali

M Yousaf

13055

M Nabeel

Wazeer Muhammad

13031

Aurangzeb

Noor Jan

13035

Abdul Wahab

Zardad

13041

Kashif Khan

Awal Khan

13047

M Sonail

Wazir Rehman

13050

M Zareef

Tali Zar

13015

Lehaz Khan

Taj Muhammad

13032

Ghulam Ali

Mir Alam

13040

Junaid Khan

M Qadar

13013

M Ayaz

Nazar Muhammad

13002

Zafar Ali

Mehboob Khan

13012

Mukhtiar Khan

Zahir Shah

13003

Sana Ullah

Mukhtamim Khan

13010

Farhad Ali

Shahzad Gul

13014

Bilal Ahmed

Khan Zada

13016

Tawseef Khan

Sahib ur Rehman