27. Tribal District Khyber
TRIBAL DISTRICT KHYBER - RECRUITMENT 2020 PHASE- 3

Ser

Roll No

Name

Father’s Name

1.      

28385

Farhad Ali

Kit Khan

2.      

28591

Shah Hussain

Rahman Gul

3.      

28053

Gul Zali

Bakht Ali

4.      

28883

Gul Zar Khan

HsassanGul

5.      

28915

Muhammad Akbar

Dand Gul

6.      

28979

Miraj Wali

Wazir Khan

7.      

28988

Shoaib Khan

Nasir Khan

8.      

28119

Umar Qayas

Lal Poor Khan

9.      

28198

Bakh Muhammad

Rekh Muhammad

10.   

28199

Sahib Khan

Satar Khan

11.   

28205

M. Hamid Khan

Akhtar Ali

12.   

28290

Muhammad Atif

Gul M. Khan

13.   

28319

Hazrat Ali

Said Umar

14.   

28323

Shafiq Khan

Dilawar Khan

15.   

28378

Luqman Khan

Muhammad Nafeer

16.   

28413

Shah Nawaz

Mosharaf Khan

17.   

28422

Muhammad Rehan

Zardad Khan

18.   

28436

Aziz Ur Rehman

Abdullah Khan

19.   

28479

Shafi Muhammad

IsamGul

20.   

28535

Sahil Khan

Muhammad Jinah

21.   

28583

Haroon Khan

Walayat

22.   

28587

Sadaqat Ullah

Ilyas Khan

23.   

28695

Muhammad Imran

Shoukat

24.   

28697

Amir Sohail

Shal Akbar

25.   

28699

Akber Ali

Saibul Khan

26.   

28777

Hazrat Umar

Sami Ullah