26. Tribal District Mohmand
TRIBAL DISTRICT MOHMAND  - RECRUITMENT 2020 PHASE- 3

Ser

Roll No

Name

Father’s Name

1.      

31191

Atif Khan

Azmat Khan

2.      

31202

Khan Saib

Said Afzal

3.      

31021

Noor Ullah

Poras Khan

4.      

31091

Zia Ullah

Zahid Khan

5.      

31183

Barkat Shah

Mutabar Shah

6.      

31201

Ihsan Ullah

Niaz Bar Khan

7.      

31216

Abdur Rasheed

Haider Khan

8.      

31014

Abdul Wahab

Sulaiman Khan

9.      

31019

Hazrat Bilal

Wazir Zada

10.   

31068

Tasbih Ullah

Mosam Jan

11.   

31074

Shakir Ullah

Azim Shah

12.   

31075

Farooz Khan

Parvez Khan

13.   

31231

Muhammad Ayaz

Sheikh Karim

14.   

31249

Rahman Ud Din

Zafar Khan

15.   

31259

Muhammad Umar

Wahid Gul