10. District Torghar
DISTT TORGHAR - PHASE-1 (RECRUITMENT-2021)

                                                                                                                                               

Ser

Regn No

Name

F/Name

1.      

63065

M Yousaf

Sultan Shah

2.      

63002

Salman Khan

NazarHameed Khan

3.      

63004

S. Mehmood

S. Wali Shah

4.      

63030

Amjad Khan

ZarMalook Khan

5.      

63074

M Sadiq

Zarnullah Khan

6.      

63076

RahmatUllah

KaleemUllah