32. FR Kohat
DISTT FR KOHAT - PHASE-1 (RECRUITMENT 2021)

 

Ser

Regn No

Name

F/Name

1.      

78030

Younas Khan

Ayub Khan

2.      

78037

ZahidUllah

Akbar Khan

3.      

78012

Abdullah

Arbab Khan

4.      

78031

AtifUllah

Tamil Khan

5.      

78011

M. Khan

Dost Muhammad

6.      

78032

AnamUllah

Shermast Khan

7.      

78007

Farman Ullah

Hassan Khan

8.      

78009

M. Junaid

Abdul Shariq

9.      

78015

M. Qasim

Jan Akbar